Gezondheid en het Sociaal Domein

Steeds meer mensen in Nederland ervaren mentale problemen. 1 op de 5 mensen met psychische klachten zoekt geen hulp. Een ander probleem is dat de wachtlijsten steeds langer zijn in de mentale gezondheidszorg. Men wil wel hulp zoeken, maar deze hulp is niet meteen beschikbaar. Gevolg? De problematiek verergert en de kans op succes in een traject met een professional verkleint. 

In veel gevallen geloven wij dat mensen zichzelf kunnen helpen met minimale hulp. Preventief, of als een opstapje naar professionele hulp. Bij Gezondeboel hebben we onszelf als missie gesteld om mensen het vermogen te geven om veerkrachtig te leven, door op het juiste moment psychologische kennis op een inspirerende en laagdrempelige manier aan te bieden. Dat juiste moment is vaak al voordat er problemen ontstaan, preventief dus, of als men aan het wachten is op de juiste hulp. 

Samen met alle gemeenten in Nederland willen we werken aan een gezamenlijke missie: hoe mooi zou het zijn als we inwoners beter, sneller en preventief zouden kunnen helpen? Dit is niet alleen goed voor de mensen zelf, maar kan ook een kostenbesparende ontwikkeling voor de gemeenten en betrokken zorgaanbieders betekenen.

Het Sociaal Domein versterken dus. Vanuit een integrale werkwijze de zorg en ondersteuning rond de burger organiseren. Waarbij in ieder geval wordt gekeken naar hoe de drie decentralisaties – Jeugdwet, Wmo en Participatiewet – kunnen worden betrokken, en waarbij mogelijk een brede, integrale definitie van het sociaal domein wordt toegepast waarin heel veel disciplines met elkaar samenwerken. 

 

Gezondheidsbeleid & doelstellingen overheid

De Landelijke nota gezondheidsbeleid – Gezondheid breed op de agenda beschrijft de landelijke prioriteiten op het gebied van publieke gezondheid en geeft richting aan het lokale gezondheidsbeleid van gemeenten voor 2020 – 2024. In deze nota staan vier gezondheidsvraagstukken centraal, welke voortkomen uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning-2018:

 

 1. Gezondheid in de sociale en fysieke leefomgeving

Om bij te dragen aan preventie en welbevinden, gezonde werknemers en een gunstig economisch vestigingssklimaat,  is het van belang om de fysieke en sociale leefomgeving positief te stimuleren.  

 

 1. Gezondheidsachterstanden verkleinen

Gezondheidsproblemen zijn vaak onderdeel van achterliggende problematiek zoals schulden, armoede, laaggeletterdheid en werkloosheid. Het is daarom belangrijk dat er aandacht is voor preventieve interventies die ertoe leiden dat de levensverwachting van mensen met een lage SES toeneemt, gericht op leefstijl gerelateerde thema’s als roken, alcohol en overgewicht. Om succes te behalen is het van belang dat er ook aandacht is voor achterliggende factoren, zoals gezondheidsvaardigheden, armoede en de directe leefomgeving. 

 

 1. Druk op het dagelijks leven bij jongeren en jongvolwassenen

Prestatiedruk en sociale media leiden bij jongeren tot meer risico op psychische problemen zoals depressies, slaapproblemen en toenemende stress. Door interventies in te zetten die bijdragen aan het versterken van vaardigheden om met drukfactoren om te gaan en mentaal gezond te blijven, helpen we de weerbaarheid en veerkracht van jongeren te vergroten. 

 

 1. Vitaal ouder worden

Vitaal ouder worden vraagt om meer aandacht voor fysieke, psychische, cognitieve en sociale vitaliteit bij ouderen.

 

Preventie en Positieve Gezondheid

In de Landelijke nota gezondheidsbeleid stelt het kabinet dat de zorg anders en minder vrijblijvend moet worden georganiseerd  om ‘de juiste zorg op de juiste plek’ verder te stimuleren. Preventie, nieuwe technologie en de organiseerbaarheid van de zorg op regionaal niveau zijn hierin belangrijke pijlers. We moeten bij voorkeur niet reageren op gezondheidsproblemen, maar met het voeren van een preventief beleid voorkomen we dat die problemen ontstaan. 

Daarnaast is een brede kijk op gezondheid wenselijk. Het gaat het niet alleen om de lichamelijke kanten van gezondheid, maar ook om het vermogen je aan te passen, welbevinden, eigen regie, veerkracht, participatie en zingeving. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en vergelijkbare concepten voor vitaliteit en veerkracht kunnen daarbij helpen. Het gaat niet om wat iemand niet meer kan, maar juist om wat iemand wel kan, belangrijk vindt en eventueel wil veranderen. 

 

Rol van innovatie & digitalisering

Mensen willen graag regie voeren over hun eigen gezondheid en beschikken over hun eigen (gezondheids)gegevens. Ze willen graag direct advies over hun gezondheid, om samen met mantelzorgers of zorgverleners goed geïnformeerd te beslissen over passende ondersteuning of behandeling. Digitale innovaties en e-Health kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren door (lokale) data te laten werken voor de gezondheid en het welzijn van mensen. 

Digitale innovaties maken domeinoverstijgende gezondheidsondersteuning mogelijk waarin de mens centraal staat. Om de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek te bieden, is het nodig dat professionals op het juiste moment over de juiste informatie beschikken. De overheid wil gemeenten stimuleren om duurzame gegevensuitwisseling onderdeel te maken van de lokale aanpak van gezondheidsvraagstukken – in lijn met de eerdere oproep in het Nationaal Preventieakkoord en de reactie van staatssecretaris van VWS op de initiatiefnota-Veldman. Zo wordt digitaal  het nieuwe normaal, ook in het publieke gezondheidsdomein. Op deze manier sluiten we aan bij een beweging die zowel in de langdurige als de curatieve zorg al met veel energie en door inzet van velen op gang is gebracht. 

 

Gezondeboel in het Sociaal Domein

Gezondeboel is ontstaan vanuit Therapieland: een e-Health platform dat sinds 2012 binnen de Huisartsenzorg, de GGZ en de Ziekenhuiszorg wordt ingezet. In 2016 is Gezondeboel ontstaan vanuit de behoefte van zorgprofessionals in het preventieve domein en de groeiende behoefte aan interventies om (het verergeren van) problemen te voorkomen. Gezondeboel wordt door zorgaanbieders binnen het Sociaal Domein ingezet, door bedrijven om werknemers de mogelijkheid te bieden om preventief aan hun gezondheid te werken, en binnen het onderwijs om studenten veerkrachtiger en weerbaarder te maken.

Voor gemeenten kan Gezondeboel op verschillende manieren worden ingezet:

 

 • Zelfhulp:

Door middel van een digitaal platform met zelfhulpprogramma’s die iedereen zelfstandig en kosteloos kan volgen, willen wij de drempel naar de zorg verlagen. Het zelfhulpportaal is een online omgeving waar iedere inwoner op eigen initiatief een programma kan volgen. Er is keuze uit verschillende thematiek, van stress-gerelateerde klachten tot leefstijl, en van opvoedproblematiek tot concentratieproblemen. Alle programma’s zijn evidence informed; dat betekent dat de inhoud gestoeld is op evidence based protocollen. Samen met experts uit het veld (hoogleraren, zorgprofessionals en ook ervaringsdeskundigen) ontwikkelt ons team van psychologen de programma’s. Gezondeboel doet continu onderzoek naar de effectiviteit van haar programma’s en blijft werken aan het optimaliseren van het platform.

 De programma’s zijn ontwikkeld voor volwassenen, en daarnaast is er een specifiek aanbod voor jongeren. Gezondeboel heeft in de ontwikkeling rekening gehouden met de diversiteit van de doelgroep. In de zelfhulpprogramma’s wordt taalniveau B1 gehanteerd, wat bij de grootst mogelijke doelgroep aansluit. Zo kunnen ook laaggeletterden of mensen met een licht verstandelijke beperking iets hebben aan de zelfhulpprogramma’s. Daarnaast is het platform visueel en wordt er gebruik gemaakt van video’s in plaats van lange lappen tekst. Er kan een keuze worden gemaakt voor een videobegeleider die het meest aanspreekt. Hierin houden we rekening met man/vrouw, leeftijd en culturele diversiteit.

 

 • Zelfhulp als opstapje naar professionele hulp:

Als zelfhulp niet afdoende is, dan is het mogelijk om via het platform een toegeleiding naar professionele hulp van een van de zorgaanbieders in de gemeente te faciliteren. Dit kan bijvoorbeeld een wijkteam, een jeugd- en gezinsteam zijn of een ambulante zorginstelling. Of bijvoorbeeld een integraal aanmeldteam. Op deze manier dient het volgen van zelfhulp als opstapje naar professionele zorg, om te voorkomen dat de problemen zich opstapelen en de hulpvraag groter en zwaarder wordt, de kans op behandelsucces verkleind en er daarnaast meer kosten voor passende zorg worden gemaakt.

 

 • Blended care

De zorgaanbieders in de gemeente kunnen e-Health van Gezondeboel inzetten ter ondersteuning van hun begeleidingstrajecten. De combinatie van het volgen van een online programma en face-to-face begeleiding van een zorgprofessional leidt ertoe dat de eigen regie van de burger wordt gestimuleerd en de zorgprofessional effectiever en efficiënter zijn of haar werk kan doen. 

 

Gezondeboel in het gezondheidsbeleid van gemeenten 

Met de inzet van Gezondeboel kun je als gemeente het gezondheidsbeleid bekrachtigen. Als we kijken naar de vier gezondheidsvraagstukken uit de landelijke nota, dan pakken we de volgende punten aan:

 

 1. Gezondheid in de sociale en fysieke leefomgeving

Gezondeboel draagt bij aan preventie en welbevinden van burgers, doordat er zelfstandig en anoniem gewerkt kan worden aan verschillende thema’s op gebied van mentale gezondheid, fysieke gezondheid, maar ook thema’s als participatie in de samenleving en gezondheid. Daarnaast biedt Gezondeboel de mogelijkheid om een gezonde sociale leefomgeving te stimuleren, door het sociale netwerk rondom een persoon te betrekken en te bekrachtigen. Werken aan gezondheid doe je namelijk niet alleen, maar samen.   

 

 1. Gezondheidsachterstanden verkleinen

Juist voor kwetsbare doelgroepen met een lage SES kan Gezondeboel helpend zijn. Er kan worden gewerkt aan leefstijl gerelateerde thema’s als roken, alcohol en overgewicht. Daarnaast is er ook volop aandacht voor gezondheidsvaardigheden, het versterken van veerkracht en weerbaarheid  in de online programma’s van Gezondeboel. 

 

 1. Druk op het dagelijks leven bij jongeren en jongvolwassenen

Online zijn is voor jongeren een tweede natuur. Door als gemeente in te zetten op een digitale innovatie als Gezondeboel, sluit je aan bij de belevingswereld van de jongere doelgroep. Gezondeboel draagt bij aan het versterken van vaardigheden om met drukfactoren om te gaan en mentaal gezond te blijven. Zo helpen we de weerbaarheid en veerkracht van jongeren te vergroten. 

 

 1. Vitaal ouder worden

Voor alle leeftijden is het belangrijk om te werken aan je veerkracht en weerbaarheid, op zowel fysiek als mentaal gebied. Voor een oudere doelgroep zijn er op beide gebieden online programma’s beschikbaar die hierbij ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan een programma over de overgang, bewegen (met lichamelijke klachten), en thema’s als eenzaamheid en geluk. 

 

Meer weten over de mogelijkheden van e-Health binnen de gemeente?

Neem contact op met Eline Eelkema, Business Developer Sociaal Domein via eline@gezondeboel.nl of 06-48457221.

Misschien ook interessant

5 tips voor werk-privebalans

5 tips om de werk-privébalans van jouw werknemers te bewaken

Post Views: 1.337

Lees meer
Amplitie als eerste stap naar werkgeluk en veerkracht

Amplitie als eerste stap naar werkgeluk en veerkracht

Hoe pakken we duurzame inzetbaarheid vanuit de kern aan? Lees er meer over in deze blog.

Lees meer
ArtEZ studente over de Gezondeboel trainingen

ArtEZ studente over de Gezondeboel trainingen

Post Views: 1.720

Lees meer
Betekenisvolle zorg met Positieve Gezondheid

Betekenisvolle zorg met Positieve Gezondheid

Post Views: 2.995

Lees meer
Burn-out asessment tool

Burn-out Assesment tool: wat is het en hoe zet je het in?

Post Views: 1.493

Lees meer