Privacy statement

 

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 05 augustus 2021

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Therapieland B.V. (hierna: ‘Gezondeboel’) omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Tijdens uw bezoek aan onze website en het gebruik van ons platform houden wij ons aan de eisen die privacywetgeving aan ons stelt.

Van belang is om te weten dat er een verschil bestaat tussen de website van Gezondeboel, en het platform waar u gebruikt kunt maken van onze diensten. Het platform kunt u alleen benaderen met uw persoonlijke account. Wanneer we in onderstaande spreken over ‘de website’ bedoelen we de site van Therapieland waar u kunt komen zonder in te loggen. Wanneer we spreken over ‘het platform’ bedoelen we het afgeschermde gedeelte waar de diensten beschikbaar zijn.

 

Veiligheid van Gezondeboel

Wij beveiligen uw persoonsgegevens zorgvuldig, door gebruik te maken van breed gedragen beveiligingsmaatregelen om te zorgen dat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen.

U maakt een unieke gebruikersnaam en wachtwoord aan, welke u toegang geven tot het platform; uw persoonlijke Gezondeboel omgeving. Alle door u ingevulde gegevens alsmede de communicatie binnen het platform zijn volledig beveiligd, alle gegevens worden versleuteld.

 

Contactgegevens verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Als u aan de slag gaat met een of meer zelfhulpprogramma‘s van Gezondeboel dan stelt Gezondeboel het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens van uw persoonsgegevens vast. Gezonde boel is de verwerkings-verantwoordelijke, dat wil zeggen dat wij uw aanspreekpunt zijn.

De contactgegevens van Gezondeboel zijn:

Nieuwendammerdijk 528

1023 BX Amsterdam

020-854 51 08

info@gezondeboel.nl

Wanneer uw behandelend arts, coach of bedrijfsarts een of meer modules van Gezondeboel inzet voor uw behandeling, dan stelt uw behandelend arts het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens vast en bepaalt hij welke middelen daarvoor worden gebruikt. In deze situatie is uw behandelend arts de verwerkingsverantwoordelijke. Uw arts is dan het aanspreekpunt voor privacygerelateerde vragen. Voor de contactgegevens van uw arts kunt u de website van de organisatie raadplegen.

Voor vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van Gezondeboel. Deze is bereikbaar via bovengenoemde contactgegevens van Gezondeboel.

 

De doeleinden van en de rechtsgrond voor de verwerking

Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Hoofdovereenkomst; het leveren van een e-mental-health-platform, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen;

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het opnemen van contact met u, als u daarom verzoekt;
 • het gebruik maken van de algemene functionaliteiten op onze website;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het aanbieden van behandelingen via ons platform;
 • het continue door ontwikkelen van een online e-health platform en de daarmee samenhangende applicaties. 

Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming altijd intrekken, maar niet met terugwerkende kracht.

Indien u gebruik maakt van Gezondeboel via uw werkgever of een andere tussenpartij/persoon dan kan het zijn dat Gezondeboel een gebruikersoverzicht aan deze partij verstrekt. Deze gebruikersoverzichten gaan over de perfomance en de gegevens hierin zijn niet terug te leiden naar personen.

 

Soorten gegevens die worden verwerkt zelfhulp

 • E-mail adres
 • Nickname
 • Geslacht
 • Bezoekgedrag website
 • Gegevens ingevoerd in het platform (opdrachten, berichten, vragenlijsten).

 

Soorten gegevens die worden verwerkt met tussenkomst van een behandelaar 

 • E-mailadres
 • Naam en achternaam
 • Geslacht
 • Bezoekgedrag website
 • Gegevens ingevoerd in het platform (opdrachten, berichten, resultaten vragenlijsten)
 • BSN*1
 • Geboortedatum*2

*1 alleen met de tussenkomst van een huisartsenpraktijk of als dat nodig is voor een declaratie bij de zorgverzekering. 

*2  *Alleen met de tussenkomst van een huisartsenpraktijk en/of als de behandelaar deze heeft ingevoerd of als dat nodig is voor een declaratie bij de zorgverzekering. 

 

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Zelfhulp: Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het aanbieden van onze diensten. Wanneer u ons een bericht stuurt, bewaren we uw contactgegevens zo lang als nodig is om aan uw verzoek te voldoen. Op uw verzoek kunnen uw gegevens worden verwijderd.

Via een behandelaar: uw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als de behandelaar dat nodig acht voor het medisch dossier met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn voor zorgaanbieders.

 

Beeldbellen

Bij elk beeldbel gesprek wordt een unieke link aangemaakt die alleen aangeroepen kan worden door de persoon die het beeldbel gesprek start. Het beeldbel gesprek vindt plaats in de beveiligde omgeving van het platform. Therapieland slaat alleen de ID van de video call op om te monitoren hoeveel calls er worden gemaakt.

 

Uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Als u gebruikmaakt van het platform van Gezondeboel, dan heeft u het recht van inzage. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om een rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Verder heeft u recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u als gebruiker van Gezondeboel een beroep wilt doen op een of meer rechten uit de AVG, dan kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens.

 

Klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit

Als u een vraag heeft of van mening bent dat Gezondeboel één of meer van uw rechten schendt, dan horen we dat graag van u. U heeft ook het recht om een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitspersoonsgegevens.nl).

 

Analyses en metingen 

We maken gebruik van gegevens om analyse en metingen te doen. Dit helpt ons meer inzicht krijgen in het gebruik van onze website en het platform. Wanneer wij bijvoorbeeld zien dat bepaalde stappen van een programma of bepaalde scenario’s van een Virtual reality vaker of minder vaak worden bezocht kunnen wij aanpassingen maken binnen het programma. Dit helpt ons het programma te verbeteren en beter aan te laten sluiten op onze gebruikers. Hiermee hopen we een platform te kunnen aanbieden dat u als prettig ervaart en u ondersteunt in uw behoefte.

Ook maken wij gebruik van metingen om persoonlijke aanbevelingen te kunnen doen. Wanneer u een vragenlijst invult kunnen wij op basis van de uitslag aanbevelingen doen voor het volgen van een bepaald programma. Wij leren welke aanbevelingen ons platform kan doen door het gebruik van onze gebruikers te analyseren.

Het platform bevat een aantal vragenlijsten. De ingevulde gegevens van de vragenlijsten worden gebruikt ten behoeve van analyses en metingen en worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt nooit op individueel niveau gerapporteerd. Uw gegevens worden nooit aan derden doorgegeven mits u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Gezondeboel wil graag benadrukken dat er geen tracking cookies van Google Analytics geplaatst worden in de behandelprogramma’s, dus op het platform.

 

Verstrekking aan derden

We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat wettelijk verplicht is of als u hiervoor aparte toestemming geeft. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Gebruik van Cookies

Een andere methode die veel op internet wordt gebruikt om de werking van internetpagina’s te verbeteren, is het gebruik maken van zogenaamde (tijdelijke of permanente) ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In ons cookiebeleid vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op de website van Gezondeboel.

 

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden (Youtube, Vimeo, Mollie Payments) . Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Matomo

Wij gebruiken Matomo op ons platform om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Matomo is een open source-project dat is ingebouwd in ons platform.

 

Wijzigingen

Gezondeboel behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig deze statement voor het privacybeleid van Gezondeboel.

 Gezondeboel is van Therapieland b.v. Lees hier meer over onze beveiliging.