Algemene Leveringsvoorwaarden

1. DEFINITIES

1.1 In deze Algemene Voorwaarden gehanteerde definities hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Overeenkomst of zoals hieronder beschreven:

 • A: Algemene Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden voor het gebruik en de levering van de Diensten.
 • B: Diensten: de diensten die Gezondeboel verleent aan Klant zoals beschreven in de Overeenkomst.
 • C: Eindgebruiker: een natuurlijke persoon die onder verantwoordelijkheid van Klant gebruik maakt van en als gebruiker kan inloggen in de omgeving van de Programmatuur van Klant.
 • D: Klant: degene die op basis van de Overeenkomst de Diensten afneemt.
 • E: Overeenkomst: de orderbevestiging, overeenkomst of het addendum of een soortgelijk juridisch bindend document op basis waarvan Klant en Gezondeboel de levering van de Diensten overeenkomen.
 • F: Partij(en): Gezondeboel en Klant individueel als Partij of gezamenlijk als Partijen.
 • G:Programmatuur: de Dienst bestaande uit een software functionaliteit die op basis van Software as a Service ‘op afstand’ via internet of een ander datanetwerk aan Klant beschikbaar wordt gesteld en beschikbaar gehouden. 
 • H: Gezondeboel: de juridische entiteit Therapieland B.V., handelend onder de merknaam Gezondeboel, die onderdeel uitmaakt van de Visma-groep en die de Diensten levert zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst.
 • I: Visma-groep: Visma Nederland B.V. en al haar directe en indirecte dochtermaatschappijen.

 

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waaronder begrepen de Overeenkomst, waarbij Diensten door Gezondeboel aan Klant worden geleverd.

2.2 Gezondeboel is gerechtigd gedurende de looptijd van de Overeenkomst deze Algemene Voorwaarden te wijzigen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Klant met inachtneming van een termijn van tenminste 30 dagen voor de inwerkingtreding. In het geval dat een wijziging een materiële verslechtering van de positie van Klant tot gevolg heeft, dan heeft Klant het recht om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

2.3 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Gezondeboel zal in dat geval de klant informeren over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

2.4 Mondelinge mededelingen, toezeggingen, aanbiedingen of afspraken hebben uitdrukkelijk geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk door Gezondeboel zijn bevestigd.

 

3. UITVOERING OVEREENKOMST

3.1 Gezondeboel zal zich inspannen de Diensten als een goed opdrachtnemer en met zorg uit te voeren conform het bepaalde in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden. De Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting tenzij expliciet anders overeengekomen.

3.2 Klant zal tijdig de voor Gezondeboel, in redelijkheid voor de uitvoering van de Overeenkomst, noodzakelijk geachte informatie en medewerking verschaffen. Klant staat ervoor in dat de door haar aangeleverde informatie juist en volledig is.

3.3 Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, van het gebruik van de door Gezondeboel geleverde Diensten en de wijze waarop de resultaten van de Diensten worden ingezet. Klant is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door Eindgebruikers.

3.4 In geval medewerkers van Gezondeboel op locatie van Klant werkzaamheden verrichten, draagt Klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatie faciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden. Klant zal de binnen haar organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door Gezondeboel ingezette medewerkers kenbaar maken.

3.5 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, dienen Eindgebruikers zich te registreren. De Diensten bieden Eindgebruikers de mogelijkheid om via een online platform gebruik te maken van (mentale) (zelf-) hulpprogramma’s. Klant bepaalt zelf hoe zij de Diensten inzet en voor welke specifieke doelen en Eindgebruikers.

3.6 Bij het gebruik van de Diensten kunnen er vragenlijsten worden afgenomen. Deze vragenlijsten dienen ervoor om voortgang en de symptomen van Eindgebruikers in kaart te brengen. De vragenlijsten stellen geen diagnose. Klant dient Eindgebruikers te laten weten dat zij voor een diagnose een gekwalificeerde arts, psycholoog of psychotherapeut moeten raadplegen. 

3.7 De (zelf-)hulpprogramma’s hebben ten doel Eindgebruikers te ondersteunen bij (psychische) klachten. Gezondeboel behandelt niet en tussen Eindgebruikers en Gezondeboel komt er derhalve geen behandelovereenkomst tot stand. Elke Eindgebruiker moet zich ervan bewust te zijn dat voor een behandeling een arts, psycholoog of psychotherapeut geraadpleegd moet worden.

3.8 Het platform van Gezondeboel is te kwalificeren als een medisch hulpmiddel in de zin van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen. Dat betekent dat Gezondeboel op grond van deze verordening onder andere:

 • Geen tekst, benamingen, merken, afbeeldingen en andere al dan niet figuratieve tekens zal gebruiken die een Eindgebruiker kunnen misleiden met betrekking tot het beoogde doeleinde, de veiligheid en de prestaties van het platform. Indien een Eindgebruiker het bepaalde in de vorige zin toch ervaart, kan deze contact opnemen met Gezondeboel via de contactgegevens in de Gebruiksvoorwaarden.
 • Klachten of meldingen van Eindgebruikers over vermoedelijke incidenten in verband met het Webportal uiterst serieus neemt en een register bijhoudt van de eventuele klachten. Zie voorts artikel 9 van de Gebruiksvoorwaarden over de afhandeling van klachten.

 

4. GEBRUIK VAN DATA

4.1 Bij het gebruik van de Software voegt de Klant gegevens toe aan de Software (Klantgegevens) en worden gebruiksgegevens gegenereerd door de Eindgebruikers (hierna “Gebruiksgegevens”), gezamenlijk aangeduid als Gegevens. Klantgegevens en Gebruiksgegevens kunnen zowel Persoonsgegevens als niet-persoonsgebonden gegevens bevatten.

4.2 Gegevens bestaan uit: 

 • A: Technische informatie en verkeersgegevens, zoals het type besturingssysteem, browsertype, apparaat, toetsenbordtaal en IP-adres;
 • B: Geaggregeerde, door Klanten of Eindgebruikers gegenereerde gegevens, zoals de duur van sessies, het aantal verzonden facturen, gecreëerde boekjaren, het opnieuw instellen van wachtwoorden, en dergelijke, aantal en soort verwerkte documenten en dossiers; 
 • C: Niet-geaggregeerde door Klanten of Eindgebruikers gegenereerde gegevens, zoals de context en inhoud van support tickets, chatboxen, beveiligingslogboeken en dergelijke, en;
 • D: Productiegegevens, zoals afbeeldingen, bestanden of databases van Klantgegevens, onderworpen aan strikte waarborgen.

4.3 Het gebruik van Gegevens, zoals hierboven uiteengezet, is beperkt tot de volgende doeleinden:

 • A: Verbetering van Software en gebruikerservaring, bijvoorbeeld door het analyseren van geaggregeerde gebruikspatronen, het mogelijk maken van individuele gebruikersvoorkeuren, of zoals hierboven uiteengezet voor beperkte productiegegevens.
 • B: Marketing en het tonen van relevante informatie, bijvoorbeeld voor aanvullende of waarde toevoegende Software en het verstrekken van relevante updates of informatie.
 • C: Beveiliging en aanverwante doeleinden, bijvoorbeeld door het analyseren van sessie- en inloggegevens (ook in realtime), incidentregistraties en dergelijke om beveiligingsproblemen en incidenten (zoals inbreuken, fraude en diverse vormen van hacking) te voorkomen, te onderzoeken en te documenteren, en de beveiliging van de Software te verbeteren. 
 • D: Statistieken en onderzoek, bijvoorbeeld met betrekking tot de hoeveelheid facturen die door onze systemen gaan, inclusief het gebruik van geaggregeerde en anonieme statistieken in algemene marketing, en als Software of diensten met toegevoegde waarde, zoals in-app marktstatistieken die relevant zijn voor de Klant. 
 • E: Naleving, Gezondeboel kan Gebruiksgegevens gebruiken en analyseren voor nalevingsdoeleinden ten opzichte van de Algemene Voorwaarden, bijvoorbeeld door te loggen wanneer een Klant voorwaarden accepteert.
 • F: Ontwikkeling en testen, bijvoorbeeld door het analyseren van geaggregeerde gebruikspatronen, het verstrekken van Gegevens voor het ontwikkelen van nieuwe technologieën en producten, het verbeteren van de gebruikerservaring, het testen van de belasting van nieuwe of bijgewerkte Software, of de haalbaarheid van technologie.

 

4.4 Gezondeboel kan ook gebruik maken van relevante informatie uit openbare of commercieel beschikbare bronnen en dergelijke informatie combineren met Gegevens zoals hierboven beschreven.

4.5 Voorwaarde voor het gebruik van Gegevens voor bovengenoemde doeleinden is dat dit gebruik in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de nodige beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van de Gegevens te waarborgen. Voor zover Persoonsgegevens deel uitmaken van een dergelijke Gegevensverwerking, moeten zij worden geanonimiseerd. Indien anonimiseren om technische of praktische redenen niet mogelijk is, zal Gezondeboel alternatieve maatregelen treffen om hetzelfde beschermingsniveau te waarborgen.

4.6 Gezondeboel kan Gegevens delen met andere bedrijven in de Visma-groep, verkopers en partners, met inachtneming van dezelfde voorwaarden en beperkingen als hierin uiteengezet. Gezondeboel zal Gegevens alleen in de volgende situaties delen met derden:

 • A: om te voldoen aan wet- of regelgeving, of om te reageren op een juridisch bindend verzoek van autoriteiten, zoals een gerechtelijk bevel of bevelschrift;
 • B: om ernstige bedreigingen van de veiligheid of fraude te onderzoeken of te voorkomen;
 • C: een reorganisatie, fusie, verkoop of aankoop van Gezondeboel, geheel of gedeeltelijk, waarbij vertrouwelijke informatie kan worden bekendgemaakt aan andere bedrijven van de Visma-groep, of aan potentiële kopers die de hierin vervatte verplichtingen in acht nemen door middel van een vertrouwelijkheidsovereenkomst.

4.7 Tenzij hierin anders is bepaald, zal Gezondeboel Gegevens niet verkopen, verhuren of leasen aan derden.

4.8 Gezondeboel zal de Klant onverwijld in kennis stellen van elk verzoek tot openbaarmaking van Gegevens dat rechtstreeks van overheidsinstanties wordt ontvangen, tenzij een dergelijke kennisgeving wettelijk verboden is. Gezondeboel zal niet ingaan op dergelijke verzoeken, tenzij de Klant daartoe toestemming heeft gegeven. Gezondeboel zal Gegevens alleen bekend maken aan overheidsinstanties om te voldoen aan wettelijk bindende verzoeken, zoals een gerechtelijk bevel of bevelschrift.

4.9 Klant blijft rechthebbende van de Gegevens. Klant bepaalt zelf en is verantwoordelijk voor welke Gegevens met behulp van de Programmatuur worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd. Gezondeboel is niet gehouden de juistheid en volledigheid van de Gegevens te controleren en is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van door Klant aangeleverde onjuiste en/of onvolledige Gegevens. Klant vrijwaart Gezondeboel voor aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Gezondeboel zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak is gegrond op het gebruik dat door Klant van de Programmatuur is gemaakt. 

 

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Klant ter beschikking gestelde Software of andere materialen berusten uitsluitend bij Gezondeboel, haar licentiegevers of toeleveranciers. Klant verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

5.2 Gezondeboel vrijwaart Klant tegen elke aanspraak van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Gezondeboel zelf ontwikkelde Software of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat Klant Gezondeboel onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Gezondeboel. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Gezondeboel verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Klant ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan Gezondeboel ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die Klant zonder schriftelijke toestemming van Gezondeboel in de Programmatuur of andere materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Klant zelf ontwikkelde Software of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Gezondeboel een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Gezondeboel, indien mogelijk, zorg dragen dat Klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere Software kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Gezondeboel wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.

 

6. TARIEVEN EN BETALING

6.1 De door Klant aan Gezondeboel te betalen tarieven worden vermeld in (een bijlage bij) de Overeenkomst.

6.2 Alle tarieven zijn exclusief btw en in euro’s.

6.3 Aan een door Gezondeboel afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door Klant nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door Klant aan Gezondeboel kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Gezondeboel te verrichten prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen is Gezondeboel gehouden Klant te informeren bij dreigende overschrijding van een door Gezondeboel afgegeven voorcalculatie of begroting.

6.4 Gezondeboel heeft het recht de tarieven jaarlijks te verhogen op grond van indexatie dan wel doorlopend als gevolg van algemene prijzen- en kostenstijgingen, met de Consumentenprijsindex (CPI) van het CBS als maximum. 

6.5 Voor het gebruik van de Diensten is Klant een vergoeding verschuldigd. Gezondeboel zal voor alle verschuldigde bedragen een factuur sturen en is daarbij gerechtigd om vooraf en elektronisch te factureren. Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 21 dagen, tenzij de factuur een andere betalingsermijn vermeldt. Betaling dient te geschieden op een door Gezondeboel aan te geven bankrekening. Indien Klant niet akkoord is met het op de factuur vermelde bedrag, dient Klant dit uiterlijk binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur, schriftelijk met onderbouwing aan Gezondeboel te melden. Na het verstrijken van voornoemde termijn wordt Klant geacht met de factuur te hebben ingestemd. Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

6.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle vergoedingen vooraf verschuldigd en niet terug betaalbaar, waaronder begrepen ongebruikte credits, gebruikersaccounts, Software of resterende dagen in een abonnementsperiode. Dit tenzij de beschikbaarheid van de Software aanzienlijk is verminderd om redenen die uitsluitend aan Gezondeboel zijn toe te schrijven. Gezondeboel kan naar eigen goeddunken en als enige remedie een redelijke restitutie aanbieden voor de vergoedingen die zijn opgebouwd tijdens een dergelijke periode van verminderde beschikbaarheid.

6.7 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Klant, direct en zonder dat hiervoor enige nadere ingebrekestelling is vereist, over het openstaande bedrag de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd zijn. Indien de vordering uit handen wordt gegeven is Klant tevens gehouden tot betaling van een redelijke vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten en, de daadwerkelijke kosten gemoeid met een gerechtelijke procedure, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. 

6.8 Wanneer Klant zijn verbintenissen jegens Gezondeboel niet nakomt en in verzuim is, heeft Gezondeboel het recht om, na zorgvuldige belangenafweging en schriftelijke aankondiging, de verdere uitvoering van de Overeenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk, op te schorten. 

6.9 Meerwerk zal pas na schriftelijke opdrachtverstrekking door Klant worden gefactureerd bij de eerstvolgende factuur dan wel na voltooiing van het meerwerk. Onder meerwerk worden de werkzaamheden verstaan die buiten de inhoud of omvang van de schriftelijk overeengekomen werkzaamheden vallen.

 

7. GEHEIMHOUDING

7.1 Elke Partij kan Vertrouwelijke Informatie verkrijgen van de andere Partij die redelijkerwijs geacht moet worden eigendom te zijn van de verstrekkende Partij, vertrouwelijk te zijn of concurrentiegevoelig te zijn (Vertrouwelijke Informatie). De Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk houden en redelijke maatregelen nemen om de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij te beschermen, en deze niet bekendmaken aan derden tenzij de andere Partij hiertoe gemachtigd is, of indien dit vereist wordt door dwingende wettelijke bepalingen.

7.2 Klant erkent dat de door Gezondeboel verrichte Diensten steeds een vertrouwelijk karakter hebben en dat deze bedrijfsgeheimen van Gezondeboel, diens toeleveranciers of de producent van de Programmatuur bevatten.

7.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het Gezondeboel toegestaan in een of meer (pers-) berichten melding te maken van het aangaan dan wel het bestaan van de Overeenkomst. Gezondeboel is gerechtigd de naam en het logo van Klant op de Gezondeboel website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.

 

8. PRIVACY EN BEVEILIGING

8.1 Voor zover de Overeenkomst verwerking van de persoonsgegevens door Gezondeboel met zich mee brengt in opdracht en voor doeleinden van Klant, fungeert Gezondeboel hierbij als verwerker. In die hoedanigheid zal Gezondeboel zich houden aan alle op haar als verwerker rustende wettelijke verplichtingen. Gezondeboel zal de persoonsgegevens verwerken onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de tussen Partijen toepasselijke verwerkersovereenkomst. 

8.2 Gezondeboel zal zich maximaal inspannen om de Diensten te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens, onder andere conform ISO 27001 en NEN 7510.

 

9. TERMIJNEN

9.1 Alle door Gezondeboel genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Gezondeboel bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

9.2 Voor zover in enige Overeenkomst, bijlage, plan van aanpak of offerte, leverdata en/of termijnen zijn vermeld, zijn deze indicatief en vormen zij geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. In alle gevallen, derhalve ook indien Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, is Gezondeboel pas in verzuim nadat zij door Klant op deugdelijke wijze, gedetailleerd en schriftelijk in gebreke is gesteld en Gezondeboel na verstrijken redelijke termijn die in die ingebrekestelling is gegeven, alsnog niet deugdelijk nakomt.

9.3 Gezondeboel is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Gezondeboel en Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

 

10. INFORMATIE

10.1 Indien van de zijde van Gezondeboel (bijvoorbeeld door het service center, door salespersoneel, of door consultants) aan medewerkers van Klant inhoudelijke informatie of advies wordt verstrekt op het gebied van fiscaliteit, wet- en regelgeving en/of andere onderwerpen van juridische of administratieve aard, wordt dat gedaan onder voorwaarde en in de verwachting dat Klant de informatie en/of adviezen verifieert of door deskundigen laat verifiëren. Gezondeboel aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie/adviezen.

 

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 De totale aansprakelijkheid van Gezondeboel wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting of vrijwaring, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid, cumulatieve aansprakelijkheid van Gezondeboel uit welke hoofde dan ook meer bedragen dan EUR 7.500 (zevenduizend vijfhonderd euro).

11.2 Gezondeboel kan uitsluitend aansprakelijk worden gehouden tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a) de kosten die Klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van haar oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Gezondeboel op een voor haar bindende datum niet heeft gepresteerd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde prestatie; b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel; c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming, beperking of herstel van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel; d) de kosten van noodvoorzieningen, zoals het uitwijken naar andere systemen, het inhuren van derden of het hanteren van noodprocedures of afwijkende werkwijzen.

11.3 Gezondeboel is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen omzet- en winstderving, verlies van gegevens, (schade-)vorderingen van derden, boetes of naheffingen, gemiste opbrengsten of besparingen, reputatie- of imagoschade of andere indirecte schade of gevolgschade welke voortvloeit uit of in verband staat met het niet nakomen van enige verplichting dan wel enig onrechtmatig handelen van Gezondeboel.

11.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na ontdekking (doch uiterlijk binnen een één (1) maand) schriftelijk bij Gezondeboel meldt.

11.5 De aansprakelijkheid van Gezondeboel voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan EUR 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend euro). De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Gezondeboel. 

 

12. OVERMACHT

12.1 In geval van overmacht van één van de Partijen zullen de verplichtingen op grond van deze Overeenkomst worden opgeschort zolang de overmachtsituatie voortduurt. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Gezondeboel. De opschorting zal echter niet gelden voor de verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en/of de verplichtingen die reeds voor het intreden van de overmachtsituatie zijn ontstaan.

12.2 Indien de overmachtsituatie langer dan zestig dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te beëindigen tenzij voorzienbaar is dat de overmacht situatie binnen redelijke termijn zal worden opgelost. Wat reeds als gevolg van de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

13. ONDERAANNEMING EN OVERDRACHT

13.1 Het is Gezondeboel toegestaan derden bij de uitvoering van haar verplichtingen in te zetten. De werking van art. 7:404 BW is daarbij uitdrukkelijk uitgesloten. Het is Klant niet toegestaan de rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gezondeboel aan een derde over te dragen. 

 

14. DUUR EN BEËINDIGING

14.1 De Overeenkomst vangt aan op de in de Overeenkomst overeengekomen datum of, bij gebreke daarvan, de datum van ondertekening van de Overeenkomst door beide Partijen. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst gespecificeerde duur of, bij gebreke daarvan, voor een initiële duur van één (1) jaar. Na afloop van de initiële periode wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) jaar.

14.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn Partijen uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen het einde van de overeengekomen duur van de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden. 

14.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de Algemene Voorwaarden of overeengekomen in de Overeenkomst is het Partijen niet toegestaan de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. Artikel 7:408 BW is niet van toepassing.

14.4 In aanvulling op het recht om de Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig Artikel 14.2, is een Partij gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hiervoor enige verplichting tot vergoeding van eventuele schade van Partijen ontstaat, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

 • A: de andere Partij wordt in staat van faillissement verklaard;
 • B: aan de andere Partij wordt (al dan niet voorlopig) surseance van betaling verleend;
 • C: de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of gestaakt.

14.5 In geval van ontbinding zal de ontbinding uitsluitend werking hebben voor de verplichtingen die ontstaan na het moment van ontbinding en zal de ontbinding derhalve geen terugwerkende kracht hebben.

14.6 Bij beëindiging van de Overeenkomst vervallen alle rechten van Klant met betrekking tot de Diensten. Rechten en plichten uit de Overeenkomst tussen Gezondeboel en Klant, die naar hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, waaronder begrepen over intellectueel eigendom, aansprakelijkheid, geheimhouding, overmacht en geschillenbeslechting, blijven onverminderd van kracht na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst.

 

15. NADERE BEPALINGEN PROGRAMMATUUR

15.1 De bepalingen zoals omschreven in dit artikel 15 zijn uitsluitend van toepassing op de levering van Diensten door Gezondeboel en het gebruik daarvan door Klant indien het Programmatuur betreft.


Uitvoering Programmatuur

15.2 Gezondeboel zal zich inspannen om de overeengekomen Programmatuur steeds naar behoren te laten functioneren en streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de Programmatuur. Gezondeboel behoudt zich het recht voor om de technische en functionele eigenschappen van de Programmatuur tussentijds te wijzigen om deze te verbeteren en om eventuele fouten te herstellen of om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot een materiële afwijking in de functionaliteit van de Programmatuur, zal Gezondeboel Klant daarvan schriftelijk of elektronisch op de hoogte stellen.

15.3 Gezondeboel staat er niet voor in dat de Programmatuur zonder fouten, storingen of onderbrekingen functioneert. Gezondeboel zal zich ervoor inspannen fouten in de Programmatuur, apparatuur, infrastructuur en / of beheeromgeving binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het Programmatuur, apparatuur, infrastructuur of beheeromgeving betreft die door Gezondeboel zelf is ontwikkeld of gebouwd en de desbetreffende gebreken door Klant gedetailleerd beschreven bij Gezondeboel zijn gemeld. Gezondeboel kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de Programmatuur, apparatuur, infrastructuur of beheeromgeving in gebruik wordt genomen. Gezondeboel kan niet garanderen dat alle fouten worden hersteld. Gezondeboel is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleem vermijdende beperkingen in de Programmatuur aan te brengen.

15.4 Gezondeboel kan de Programmatuur geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. Gezondeboel zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten voor haar gebruikelijke kantoortijden laten plaatsvinden.

15.5 Gezondeboel kan de uitvoering van de Programmatuur voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de Programmatuur. Gezondeboel is niet gehouden specifiek voor klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of Programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

15.6 In het geval van het introduceren van een vervangende applicatie met equivalente en/of meer uitgebreide functionaliteit dan bestaande Programmatuur, is het Gezondeboel toegestaan Klant te migreren naar deze vervangende applicatie, die vervolgens een Programmatuur zal zijn in de zin van de Overeenkomst. In dergelijke gevallen heeft Gezondeboel het recht redelijke kosten voor de migratie afzonderlijk bij Klant in rekening te brengen. Gezondeboel zal deze kosten van tevoren aankondigen. Indien Klant dan te kennen geeft geen kosten voor zijn rekening te willen nemen, hebben Partijen het recht de Overeenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een jaar. Klant kan tijdens deze opzegtermijn gebruik maken van de oorspronkelijke Programmatuur. 

15.7 Gezondeboel is gerechtigd om direct met eindgebruikers binnen de Programmatuur te communiceren (i) voor zover dit noodzakelijk is met het oog op het waarborgen van de veiligheid en / of de kwaliteit van haar dienstverlening (ii) om mededelingen met betrekking tot onderhoud dan wel nieuwe functionaliteiten en/of producten te doen, of (iii) om aanverwante aanvullende diensten direct aan te bieden.


Toegang tot de Programmatuur

15.8 Voor het gebruik van de Programmatuur zal per Eindgebruiker, conform de door Gezondeboel voorgeschreven protocollen, door Gezondeboel en/of Klant een gebruikersnaam, een wachtwoord worden gegenereerd, waarmee de Programmatuur door een Eindgebruiker kan worden gebruikt. Deze gebruikersnaam en wachtwoord zijn niet-overdraagbaar en strikt persoonlijk. Klant en iedere Eindgebruiker zijn verantwoordelijk voor het vertrouwelijke gebruik van gebruikersnaam, wachtwoord en voor (de gevolgen van) eventueel misbruik daarvan.

15.9 Gezondeboel is gerechtigd de toegang tot de Programmatuur te blokkeren in geval van niet-geautoriseerd gebruik of misbruik van de Programmatuur door Klant en/of Eindgebruiker en/of bij onrechtmatig gebruik van de Programmatuur door derden. Indien dit met het oog op de urgentie van het geval in redelijkheid mogelijk is, zal Gezondeboel voorafgaand aan een blokkade Eindgebruiker hierover informeren. Gezondeboel zal wegens blokkering in voornoemde gevallen nimmer tot enige schadevergoeding jegens Eindgebruiker gehouden zijn.

15.10 Klant garandeert dat zij, en Eindgebruiker, bij het gebruik van de Programmatuur de volgende regels in acht nemen:

 • A: Klant en Eindgebruiker zullen zijn (rand)apparatuur, software, infrastructuur en internetverbinding beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en (ander) onrechtmatig gebruik door gebruiker(s) of derden;
 • B: Klant en Eindgebruiker zullen niet de Programmatuur, (computer)netwerken of infrastructuren van Gezondeboel of andere gebruikers verstoren of beschadigen, of met betrekking daartoe overlast, beperkt gebruik of onvoorzien gebruik (voor andere gebruikers) veroorzaken;
 • C: Klant en Eindgebruiker zullen geen toegangsmiddelen misbruiken of de beveiliging van de Programmatuur doorbreken en/of proberen te doorbreken;
 • D: Klant en Eindgebruiker zullen niets doen of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die zouden kunnen leiden tot een gebruik van de Programmatuur dat strafbaar of onrechtmatig is jegens Gezondeboel en/of derden;
 • E: Klant en Eindgebruiker zullen niet zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan dat verbonden is met de Programmatuur (hacken);
 • F: Klant en Eindgebruiker zullen op geen enkele wijze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Gezondeboel en/of derden in verband met de Diensten; en
 • G: Klant en Eindgebruiker zullen geen informatie en gegevens die Gezondeboel in het kader van de Programmatuur verstrekt openbaar maken, verveelvoudigen of anderszins aanwenden, anders dan voor gebruik in de interne bedrijfsvoering van klant.
 • H: Het gebruik van de Programmatuur door Klant en Eindgebruiker is naar eigen inzicht en op eigen risico en Klant en Eindgebruiker zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan een computersysteem of verlies van data voortvloeiend uit het gebruik van de Programmatuur.
 • I: Klant is gehouden onverwijld melding aan Gezondeboel te doen van fouten die zij ontdekt in de door Gezondeboel ter beschikking gestelde Programmatuur.

 

Integraties en data uitwisselingen met derde partijen.

15.11 Klant kan een overeenkomst sluiten met derde partijen teneinde integraties / data-uitwisselingen aan te gaan en/of diensten af te nemen in aanvulling op de Diensten.

15.12 Klant zal overeenkomsten genoemd in artikel 15.11 direct aangaan met betreffende derden, waarbij Gezondeboel (in haar hoedanigheid van leverancier van de Diensten) in geen enkele vorm een betrokken partij is. Dergelijke partijen zijn geen sub-verwerkers van Gezondeboel en Gezondeboel is in geen enkele vorm aansprakelijk voor het handelen van deze partijen.

15.13 Indien Klant kiest om de omgeving van de Programmatuur (direct) te verbinden / integreren met een derde partij, al dan niet gebruikmakend van een of meerdere koppelingen van Gezondeboel, verleent Klant hierbij toestemming aan Gezondeboel voor het uitwisselen van data tussen Gezondeboel en betreffende partij voor zover dat door deze partij als benodigd is aangemerkt voor de diensten. Hieronder kan mede worden verstaan de uitwisseling van persoonsgegevens en het opslaan van toegangs- of identificatiecodes / tokens ten behoeve van het bewerkstelligen van deze data-uitwisseling / integratie.

15.14 Klant is verantwoordelijk voor het correct (laten) inrichten en tot stand brengen van integraties en/of data-uitwisselingen (inclusief autorisaties), al dan niet gebruikmakend van een of meerdere koppelingen van Gezondeboel, tussen de Programmatuur en door Klant gekozen derde partij(en). Gezondeboel is nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het (correct) functioneren van software van Klant en / of derden die middels de koppelingen van Gezondeboel met de Programmatuur communiceren / data uitwisselen. 

15.15 Indien door Klant gebruik wordt gemaakt van een of meerdere koppelingen die door Gezondeboel ter beschikking worden gesteld, wordt aan Klant voor de duur van de Overeenkomst een niet overdraagbaar, niet-exclusief en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht verleend om de koppeling te gebruiken binnen de eigen organisatie voor uitsluitend interne doeleinden. Gezondeboel behoudt zich het recht voor om voor het gebruik van de koppelingen door Klant en/of derden partij(en), aanvullende kosten in rekening te brengen.

15.16 Het is Gezondeboel toegestaan om naar eigen inzicht een aanvraag-beperking (“throttling”) toe te passen op het moment dat het verkeer dat gegenereerd wordt door klant via de koppeling het systeem van Gezondeboel zodanig belast dat hierdoor de performance voor andere gebruikers verslechtert of wordt gehinderd. 

 

Gevolgen beëindiging Programmatuur

15.17 Na beëindiging van de Overeenkomst kan Klant verzoeken om een eenmalige aanlevering van de bij het gebruik van de Programmatuur ingevoerde gegevens. Gezondeboel zal de gegevens in een algemeen gebruikelijk formaat aan Klant ter beschikking stellen zodat deze gegevens redelijkerwijs verwerkt kunnen worden door Klant. Anders dan eventueel op grond van bepalingen van Nederlands dwingend recht aanvaardt Gezondeboel geen bewaarplicht of bewaartermijn voor de door klant ingevoerde data en gegevens. Ingeval Klant niet onverwijld na het beëindigen van de overeenkomst heeft aangegeven dat hij de hiervoor genoemde overdracht van de gegevens wenst, is Gezondeboel gerechtigd gegevens die met behulp van de Programmatuur worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd per direct, zonder voorafgaande mededeling, van het systeem waarop deze zijn opgeslagen, te verwijderen en te vernietigen.

15.18 In aanvulling op het in artikel 15.17 bepaalde, zullen Partijen in geval van beëindiging van de Overeenkomst (anders dan in geval van ontbinding door Gezondeboel) steeds te goeder trouw samenwerken bij de eventueel door klant na afloop van de overeenkomst nog gewenste ondersteuning bij de migratie van de dienstverlening aan Klant of aan een door Klant aan te wijzen derde (exit-periode). Gezondeboel kan echter niet gehouden worden om gedurende een periode langer dan 3 maanden deze medewerking te verlenen en haar inspanningen gedurende de exit- periode zijn op basis van best effort en zover commercieel (ter beoordeling van Gezondeboel) redelijk. Een zoveel mogelijk ononderbroken beschikbaarheid van de gegevens en Diensten staat gedurende de exit-periode centraal. Partijen zullen uiterlijk 3 maanden voor het einde van de overeenkomst overleggen over de grootte van de inspanning die Klant van Gezondeboel vraagt. Gezondeboel zal de kosten die zij maakt in verband met de exit-periode op basis van nacalculatie aan Klant in rekening brengen, conform de dan geldende standaardtarieven van Gezondeboel.

Kennisgevingen

15.19 Informatie over nieuwe functies, prijswijzigingen of gepland onderhoud wordt verstrekt in de software, op de webpagina’s van de software, op de online community of via e-mail. 

15.20 Kennisgevingen met betrekking tot orderbevestigingen, informatie van bijzonder belang, beveiliging of privacy, worden verzonden naar het e-mailadres van de primaire contactpersoon. 

15.21 De Klant is verantwoordelijk voor het te allen tijde verstrekken van actuele contactinformatie, met inbegrip van een primair onderhouden contact e-mail.

15.22 Alle kennisgevingen worden geacht te zijn verzonden en zijn onmiddellijk van kracht wanneer ze door Gezondeboel zijn verzonden of geplaatst.

 

16. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

16.1 Op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Gezondeboel haar zetel heeft.