De Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 

Over de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024

De Landelijke nota gezondheidsbeleid – Gezondheid breed op de agenda beschrijft de landelijke prioriteiten op het gebied van publieke gezondheid en geeft richting aan het lokale gezondheidsbeleid van gemeenten. Deze nota is tot stand gekomen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en een afvaardiging van gemeenten, GGD’en en kennisinstituten en is bestempeld als Rijksnota (afgestemd met de departementen en de ministerraad). Een korte recap van de belangrijkste punten uit de nota.

Er ligt een gezamenlijke visie op gezondheid. Ten eerste ligt de focus op een preventief beleid om te voorkomen dat er gezondheidsproblemen ontstaan. Er wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan kwetsbare mensen die niet in de juiste omstandigheden leven om zelf gezonde keuzes te maken. Ten tweede is er een belangrijke rol weggelegd voor Positieve Gezondheid. Een brede kijk op gezondheid is wenselijk, dus er wordt niet alleen gekeken naar de lichamelijke kanten van gezondheid, maar ook naar het vermogen je aan te passen, welbevinden, eigen regie, veerkracht, participatie en zingeving. Daarnaast wordt er waarde toegekend aan digitale innovaties zoals e-Health. Het publieke gezondheidsdomein sluit op deze manier aan bij een beweging die zowel in de langdurige als de curatieve zorg al met veel energie en door inzet van velen op gang is gebracht.

Om de gezondheidsverschillen – een van de vier gezondheidsvraagstukken in het nieuwe beleid – aan te pakken kunnen gemeenten kwetsbare groepen actief ondersteunen in het nemen van de regie en het vergroten van hun gezondheidsvaardigheden. Daarbij kun je denken aan mensen met psychische of cognitieve problemen. De gezondheidsproblemen zijn vaak onderdeel van achterliggende problematiek zoals schulden, armoede, laaggeletterdheid en werkloosheid. Inzet hierop is dan ook nodig. Het meeste effect is te verwachten van preventieve interventies op gebied van roken, alcohol en overgewicht. Deze interventies hebben vooral kans van slagen als er ook aandacht is voor achterliggende factoren, zoals gezondheidsvaardigheden, armoede en de directe leefomgeving. 

De rol van online interventies van Gezondeboel

Zijn jullie bezig met het inrichten en uitvoeren van het nieuwe gezondheidsbeleid en vraag je je af welke interventies kunnen bijdragen aan het behalen van de gestelde ambities? Wij kunnen jullie ondersteunen om gezondheidsverschillen binnen jouw gemeente aan te pakken!

Digitaal is het nieuwe normaal

Zijn jullie bezig met het inrichten en uitvoeren van het nieuwe gezondheidsbeleid en vraag je je af welke interventies kunnen bijdragen aan het behalen van de gestelde ambities? Wij kunnen jullie ondersteunen om gezondheidsverschillen binnen jouw gemeente aan te pakken!

Positieve Gezondheid

Met onze online trainingen sluiten we perfect aan bij het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. We focussen op achterliggende problematiek met thema’s als ‘Omgaan met geld’, ‘Alcohol’ en ‘Kennis van Gezondheid’.

Workshops

Voorkomen in plaats van genezen

Met de shift naar preventie, is kennis nodig over de uitvoering van een dergelijk preventief beleid. Hoe doe je dat? Welke thema’s zijn belangrijk, en hoe kun je voorsorteren op het voorkomen van gezondheidsproblemen? Amplitie – het bevorderen van positieve psychologische toestanden – en preventie zijn het uitgangspunt van Gezondeboel. Wij laten graag zien hoe dit kan worden vormgegeven.

Focus op jongeren en jongvolwassenen

Om de risico’s op psychische problematiek als gevolg van de ervaren druk bij jongeren en jongvolwassenen te beperken, is het belangrijk om mentale weerbaarheidsprogramma’s op te zetten. Met onze online trainingen en ervaring in deze doelgroep vervullen wij deze vraag.

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!