SCARED-NL – Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders Kindversie & Ouderversie

De SCARED-NL meet de symptomen van de belangrijkste angststoornissen die volgens de DSM-IV-TR bij kinderen en adolescenten kunnen voorkomen.

 

Auteur

© 2007 Prof. dr. P. Muris, D. Bodden, B. Birmaher, W. Hale, B. Mayer, Rotterdam

© 2007 Boom Uitgevers Amsterdam

www.boomtestuitgevers.nl

info@boomtestuitgevers.nl

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Dit meetinstrument is genormeerd voor kinderen en adolescenten van 7 tot en met 19 jaar. De SCARED-NL is primair bedoeld voor klinisch werkende psychologen en personen uit aanverwante disciplines (psychiaters, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, schoolpsychologen, enzovoort) die kinderen en jeugdigen evalueren op het voorkomen van psychopathologie en willen vaststellen of er sprake is van angstproblematiek.

 

Wat meet de vragenlijst?

De SCARED-NL is uitermate geschikt voor het opsporen van ernstige angststoornissen bij kinderen en adolescenten. De vragenlijst geeft een duidelijke indicatie van de mogelijke aanwezigheid van: paniekstoornis, sociale fobie, obsessieve-compulsieve stoornis, posttraumatische en acute stressstoornis, gegeneraliseerde angststoornis, separatieangststoornis, specifieke fobie (dierfobie, medische fobie en situationele fobie).

 

Afname

De SCARED-NL kan zowel binnen als buiten de klinische setting worden gebruikt en is ook geschikt voor het evalueren van therapeutische interventies bij kinderen en adolescenten met angststoornissen.

 

Afnametijd

25 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!