EFV – Executieve Functies Vragenlijst

De EFV maakt het mogelijk snel zicht te krijgen op de werking van de denkprocessen bij jeugdigen.

 

Auteur

Bohn Stafleu van Loghum​

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of opnamen, hetzij op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Kinderen van 4 tot 18 jaar

 

Wat meet de vragenlijst?

De EFV geeft snel zicht op de werking van de denkprocessen van kinderen en jeugdigen. Onder de executieve functies vallen: werkgeheugen, mentale flexibiliteit, impulsbeheersing en emotieregulatie. Executieve functies stellen kinderen en jongeren in staat controle te houden over hun denken, doen en voelen. De denkprocessen zijn van groot belang voor het functioneren thuis, op school en in de samenleving. Als de processen haperen, leidt dat tot problemen. Achter ontwikkelingsproblemen van jeugdigen, zoals leerproblemen, autisme, ADHD, agressie en angst- en stemmingsstoornissen gaan vaak problemen met de executieve functies schuil. Voor behandelingen is het een grote meerwaarde te weten aan welke functies het schort, zodat de interventie daarop kan worden afgestemd. De schaalindeling van de EFV ziet er als volgt uit:

EFV leerfuncties

  • Werkgeheugen (vermogen om kennis te verwerven en toe te passen)
  • Mentale flexibiliteit (vermogen om soepel en doordacht van taak en situatie te wisselen)

EFV gedragsfuncties

  • Impulsbeheersing (vermogen om eerst na te denken alvorens te handelen)
  • Emotieregulatie (vermogen om te weten hoe om te gaan met emoties)

EFV Totaalscore

 

Afnametijd

15 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!